неделя, 7 май 2017 г. 10:13 ч.

Звездни прогнози

Дневен хороскоп - 7 май

Blife.bg

Дневен хороскоп - 7 май

Спокойна неделя!

ОВЕН

Из­пъл­не­ни сте с енер­гия и го­тов­ност за ра­бо­та. Нас­т­ро­е­ни­е­то ви е по­ви­ше­но, а спо­койс­т­ви­е­то на­пъл­но ви вла­дее. Нав­ли­за­те в пе­ри­од на ста­бил­ност и гра­див­ност. За­сил­ва се яс­но­та­та на ва­ше­то мис­ле­не и то­ва ще до­ве­де до по­зи­тив­но раз­ви­тие на де­ла­та. Важ­ни но­ви­ни ще ви за­рад­ват и ус­по­ко­ят.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те са с по­ви­ше­но нас­т­ро­е­ние в неделя, а мно­зи­на са пре­и­з­пъл­не­ни от ра­дост и за­до­вол­с­т­во – пря­ко след­с­т­вие от сре­щи­те с при­я­те­ли и род­ни­ни през от­ми­на­ли­те дни. Нес­тих­ва­ща е ва­ша­та ак­тив­ност и пос­то­ян­но уве­ли­ча­ва­те ней­ния пе­ри­ме­тър. В неделя ще по­лу­чи­те важ­ни но­ви­ни, свър­за­ни с про­фе­си­я­та и до­ма.

БЛИЗНАЦИ

Неделя е не­ве­ро­я­т­но си­лен ден за взе­ма­не на ре­ше­ния от­нос­но пред­с­то­я­ща­та ви де­ло­ва или лич­на дей­ност. Днес ще ви хрум­нат ин­те­рес­ни идеи и ня­ма да ви лип­с­ват въз­мож­нос­ти за осъ­щес­т­вя­ва­не­то им. Мно­зи­на ще имат днес мно­го доб­ри де­ло­ви кон­так­ти, а ня­кои ще по­лу­чат съб­лаз­ни­тел­ни пред­ло­же­ния за но­ва ра­бо­та.

РАК

Щас­тие­то се из­преч­ва на пътя ви и не е необ­хо­ди­мо по­ве­че от то­ва здра­во да го хва­не­те и да го нап­ра­ви­те свое при­те­жа­ние. Ще мо­же­те да раз­чи­та­те на влия­тел­ни про­тек­ции в служ­ба­та. За Ра­ци­те днес за­поч­ва из­клю­чи­тел­но пло­дот­во­рен пе­риод. Дей­ствай­те ак­тив­но и ре­зул­та­ти­те няма да за­къс­неят.

ЛЪВ

Денят е ра­дос­тен за по­ве­че­то от Лъв, за­що­то ще ви за­рад­ва с доб­ри но­ви­ни, свър­за­ни с но­вос­ти в служ­ба­та. Се­га най-важ­но­то е да ов­ла­дее­те на­пъл­но лич­на­та си ене­ргия и въз­мож­нос­ти за дей­ствия. Са­мо та­ка мо­же­те да се над­ява­те на по­ло­жи­тел­на раз­връз­ка и още от днес тя ще бъ­де факт, оча­квай­те ди­ви­ден­ти.

ДЕВА

В неделя вът­реш­на­та ви нес­та­бил­ност е из­ра­зе­на в из­вес­т­на сте­пен чрез не­ре­ши­тел­ност. То­ва е крат­ков­ре­мен­но със­то­я­ние, но би мог­ло да про­ва­ли ня­кои от дейс­т­ви­я­та ви. От­х­вър­ле­те от на­чи­на си на мис­ле­не ня­кои от прин­ци­пи­те на де­ло­ва­та дей­ност. Де­нят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пеш­ни кон­так­ти във фи­нан­со­ва­та сфе­ра.

ВЕЗНИ

Неделя е мно­го спо­ко­ен ден, ще нап­ра­ви­те опит да ак­ти­ви­зи­ра­те ня­кои от кон­так­ти­те си. Има ре­а­л­на въз­мож­ност те­зи от тях, ко­и­то са об­щес­т­ве­ни, да пре­ми­нат мно­го доб­ре и да раз­г­ле­да­те на тях въп­ро­си, ко­и­то ще имат доб­ро раз­ви­тие в близ­ко бъ­де­ще. Ще ус­пе­е­те да пос­тиг­не­те же­ла­но­то в ра­бо­та­та си.

СКОРПИОН

Мно­зи­на от ро­де­ни­те под Скор­пи­он са пред­п­ри­е­ли на­пос­ле­дък дейс­т­вия за по-пъл­на­та си про­фе­си­о­нал­на ре­а­ли­за­ция. По­бе­да­та ще е ва­ша, но то­ва да не ви ус­по­ко­я­ва. То­ва из­ку­ше­ние, от­п­ра­ве­но към вас, има за цел да ви от­к­ло­ни от по-на­та­тъш­но раз­ви­тие. Поемете съ­вър­ше­но са­мос­то­я­те­лен път.

СТРЕЛЕЦ

За по­ве­че­то от Стре­лец денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с нео­би­чай­ни ус­ло­вия на ра­бот­но­то място. Ра­бо­та­та ви вър­ви по-муд­но от оби­кно­ве­ния ри­тъм. Мно­го ра­бо­та по­раж­да же­ла­ние­то ви за без­дей­ствие, но по­ло­же­те уси­лие, за­що­то трябва да се под­чи­ни­те на си­туа­ция­та, от коя­то са въз­мож­ни за­гу­би.

КОЗИРОГ

Днес Ко­зи­ро­зи­те са пле­нни­ци на ду­шев­но­то и емо­ци­о­нал­но­то си със­то­я­ние, ко­е­то ги пра­ви до го­ля­ма сте­пен де­ло­во не­а­н­га­жи­ра­ни. Са­мо мал­ка част от вас е на пос­то­ян­но­то си мяс­то и дейс­т­ва не­о­т­к­лон­но в де­ло­ви план. Ще пос­тиг­не­те оно­ва, ко­е­то же­ла­е­те, и ще на­ло­жи­те ис­ка­ни­я­та си. Бъдете последо-вателни.

ВОДОЛЕЙ

Про­фе­си­о­нал­на­та си­гур­ност, дейс­т­вия, под­гот­вя­щи за най-близ­ко бъ­де­ще фи­нан­со­ви ус­пе­хи, и из­ра­зи­тел­ни кон­так­ти са ха­рак­тер­ни за Во­до­ле­и­те в неделя. Ори­е­н­ти­ра­те се мно­го доб­ре и де­нят ви да­ва до­бър шанс за ре­а­ли­за­ция. Ха­рак­тер­на е лич­на­та ви то­ле­ран­т­ност. Же­на ще се опи­та да ви пре­чи в де­ла, свър­за­ни с фи­нан­си.

РИБИ

За да бъ­де ус­пе­хът в неделя с вас, тряб­ва да да­де­те пре­дим­с­т­во на хар­мо­нич­ни­те се­мей­ни от­но­ше­ния още сут­рин­та. То­ва ще бъ­де ис­тин­с­ка хит­рин­ка, ко­я­то ще га­ран­ти­ра ва­шия шанс през де­ня. В служ­ба­та ви ще въз­ник­нат не­до­ра­зу­ме­ния или ня­кой ще се опи­та да пос­тъ­пи не­е­тич­но, на ос­но­ва­та на ко­е­то ще въз­ник­не враж­да.

BLife.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BLife.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари