понеделник, 27 ное 2017 г. 09:23 ч.

Звездни прогнози

Хороскоп за 27 ноември

Blife.bg

Хороскоп за 27 ноември

Успешна седмица!

ОВЕН

Днес ще ви се из­си­пят куп зат­руд­не­ния. При биз­нес­ме­ни­те са въз­мож­ни краж­би или па­рич­на из­ма­ма от стра­на на мъж, при слу­же­щи­те – ня­как­во пре­да­тел­с­т­во, свър­за­но с па­ри. На­деж­ди­те ви в ра­бо­та­та мо­же да спъ­не ня­как­ва но­вост или на­ме­са­та на мъж. Днес не е доб­ре да спо­де­ля­те или да се до­ве­ря­ва­те ня­ко­му. Пе­че­лив­ша так­ти­ка е да се дър­жи­те ре­зер­ви­ра­но в кон­так­ти­те и от­но­ше­ни­я­та си с окол­ни­те.

ТЕЛЕЦ

Неделя е под­хо­дяща за фи­нан­со­ва­та ви дей­ност, но дейс­т­вай­те вни­ма­тел­но и прес­мет­ли­во, не рис­ку­вай­те. Ня­кои ще имат при­тес­не­ния в служ­ба­та, въз­мож­но е да се ра­зо­ча­ро­ва­те от ня­ко­го. За дру­ги де­нят ми­на­ва спо­кой­но, до­ри мо­гат да очак­ват по­лез­на ус­лу­га от мъж. Съд­руж­ни­ци­те ще имат ус­пех в биз­не­са при по­ве­че пред­п­ри­е­м­чи­вост от тях­на стра­на.

БЛИЗНАЦИ

За­бе­ле­жи­тел­ни са ва­ши­те дип­ло­ма­тич­ност и уме­ре­ност при кон­так­ти­те ви днес, въп­ре­ки при­тес­не­ни­я­та, ко­и­то ви гне­тят. Осо­бе­но сдър­жа­ни ще са да­ми­те от зна­ка. Вни­ма­вай­те с мъ­же­те в служ­ба­та си, меж­ду тях има ня­кой, на ко­го­то не сте сим­па­тич­ни и умиш­ле­но ще ви при­чи­ни за­гу­би. Ня­кои от мъ­же­те Близ­на­ци ще осъ­щес­т­вят фи­нан­со­ва ре­а­ли­за­ция с въ­зоб­но­вя­ва­не­то на от­дав­на пре­неб­рег­на­то при­я­тел­с­т­во.

РАК

В неделя ня­кои Ра­ци ще са при­тес­не­ни от пред­с­то­я­ща­та же­нит­ба на ня­кое от де­ца­та им. За дру­ги са ха­рак­тер­ни опа­се­ния спря­мо чо­век от до­ма, бъ­де­те пред­паз­ли­ви с при­я­те­ли, ко­ле­ги или род­ни­ни, мо­же да очак­ва­те пре­да­тел­с­т­во от стра­на на мъж. Ус­пе­шен слу­же­бен ден за мно­зи­на, не ви очак­ват фи­нан­со­ви при­тес­не­ния. Биз­нес­ме­ни­те днес би­ха мог­ли да по­лу­чат из­год­на под­к­ре­па от съд­руж­ник. До­ве­ре­те се им се и след­вай­те хо­да на съ­би­ти­я­та.

ЛЪВ

В доб­ро нас­т­ро­е­ние са днес Лъ­во­ве­те. При мно­зи­на има ра­дос­т­ни съ­би­тия от лю­бо­вен ха­рак­тер, все пак не пре­ка­ля­вай­те с емо­ци­и­те. Доб­ре пот­ръг­ват де­ла­та на биз­нес­ме­ни­те и днес мо­гат да се на­дя­ват на ус­пех. Мал­ци­на ще бъ­дат още­те­ни и зат­руд­не­ни­я­та ви не са за пре­неб­рег­ва­не, но се на­ла­га да про­я­ви­те гъв­ка­вост и тър­пе­ние в от­но­ше­ни­я­та и кон­так­ти­те си. Па­ри­чен проб­лем ви съз­да­ва ня­кой от ше­фо­ве­те в служ­ба­та.

ДЕВА

За то­зи знак де­нят ще е тру­ден и те­жък, въз­мож­ни са неп­ри­я­т­ни съ­о­б­ще­ния от чуж­би­на или не­ло­я­л­но от­но­ше­ние на мъж спря­мо вас. Пес­те­те па­ри­те си днес. Ще има­те ус­пех с не­до­вър­ше­на ра­бо­та в до­ма. Ня­кои ще по­лу­чат пред­ло­же­ние за брак от при­я­тел или ко­ле­га. Очер­та­ва се слу­жеб­на­та ра­бо­та да ви зат­ру­па до уши, бъ­де­те по-уме­ре­ни и не се раз­да­вай­те пре­ка­ле­но.

ВЕЗНИ

В неделя се на­ла­га да бъ­де­те сдър­жа­ни и ста­бил­ни вът­реш­но. Ня­кои биз­нес­ме­ни ще пре­тър­пят се­ри­о­з­ни фи­нан­со­ви неп­ри­я­т­нос­ти, мъж, въз­мож­но съд­руж­ник, ще ги при­чи­ни, ко­е­то ще въз­п­ре­пят­с­т­ва дру­ги ва­ши де­ла и пла­но­ве. За всич­ки Вез­ни па­рич­ни­ят проб­лем е труд­но раз­ре­шим днес, мо­гат да ви по­мог­нат вли­я­тел­ни връз­ки и под­к­ре­па­та на близ­ки. Не си поз­во­ля­вай­те ен­ту­си­а­зъм и емо­ции.

СКОРПИОН

Нас­ко­ро ня­кои са до­пус­на­ли греш­ка, до­ри глу­пост, и неделя е ха­рак­те­рен с “из­ку­п­ва­не” на прег­ре­ше­ни­я­та ви. Въп­ре­ки мрач­но­то ви нас­т­ро­е­ние то­зи ден е ус­пе­шен от фи­нан­сов ас­пект и де­ло­ва пред­п­ри­е­м­чи­вост. Биз­нес­ме­ни­те Скор­пи­он тряб­ва да бъ­дат ком­би­на­тив­ни и пред­паз­ли­ви спря­мо мъж. Очак­ва ги не­го­ля­ма пе­чал­ба от съд­ру­жен биз­нес, но и проб­ле­ми с пар­т­ньо­ри. За работещите – бла­гоп­ри­я­тен ден, с но­вос­ти око­ло ко­ле­ги­те ви.

СТРЕЛЕЦ

Мъж в служ­ба­та ще ви за­сег­не лич­но, мо­же да пре­тър­пи­те за­гу­би и огор­че­ния от то­зи чо­век. Ще ви под­к­ре­пи друг – мъж от при­я­тел­с­кия кръг, или за се­мей­ни­те – съп­руг или съп­ру­га. За ня­кои от вас де­нят е свър­зан с ра­дост в до­ма или при­я­т­но съ­би­тие с лю­бо­вен от­те­нък, въз­мож­но е пред­ло­же­ние за брак от сек­су­а­лен пар­т­ньор, кой­то ще ви до­не­се мно­го щас­тие и мно­го­чис­ле­но по­том­с­т­во. Биз­нес­ме­ни­те да бъ­дат гъв­ка­ви и дип­ло­ма­тич­ни днес.

КОЗИРОГ

Мно­зи­на от Ко­зи­рог днес са зле нас­т­ро­е­ни и имат же­ла­ние да при­тес­нят ня­ко­го или да го пос­та­вят на мяс­то. Пре­о­до­лей­те не­га­ти­виз­ма, за­що­то ви очак­ват по­ло­жи­тел­ни про­ме­ни в до­ма, свър­за­ни с чо­век от чуж­би­на. Въз­пол­з­вай­те се и от кон­так­ти­те си с поз­нат мъж, кой­то мо­же да ви е по­ле­зен във фи­нан­со­во от­но­ше­ние. Не раз­чи­тай­те оба­че на ко­ле­ги или при­я­те­ли.

ВОДОЛЕЙ

И днес ще бъ­де­те в ус­лу­га на дру­ги­те, но по­лез­на ус­лу­га бих­те мог­ли да нап­ра­ви­те и на се­бе си, ако сте по-въз­дър­жа­ни и уме­ре­ни. Не си поз­во­ля­вай­те из­лиш­ни хар­чо­ве и рис­ко­ве, свър­за­ни с па­ри. В съд­ру­жен или се­ме­ен биз­нес бъ­де­те пред­паз­ли­ви, въз­мож­но е пре­да­тел­с­т­во от стра­на на мъж. Пар­т­ньо­ри оба­че ще ви до­не­сат мно­го ра­дост и ус­пех. В служ­ба­та днес – и ус­пе­хи, и за­гу­би.

РИБИ

Най-пос­ле ра­дос­тен и спо­ко­ен ден за Ри­би, при­я­т­ни но­вос­ти от па­ри­чен ха­рак­тер или слу­же­бен ус­пех ви но­си на­ча­ло­то на сед­ми­ца­та. Въп­ре­ки то­ва днес бъ­де­те ико­но­мич­ни в по­куп­ки­те си за до­ма, вни­ма­вай­те в кон­так­ти­те и кри­ти­ки­те, за­що­то сте склон­ни към греш­ни пре­цен­ки за ня­ко­го. Кон­цен­т­ри­рай­те се в ра­бо­та­та си, не си поз­во­ля­вай­те не­мар­ли­вост и раз­то­чи­тел­с­т­во на вре­ме, по-къс­но мо­же да съ­жа­ля­ва­те.

BLife.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BLife.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари