вторник, 30 яну 2018 г. 09:38 ч.

Звездни прогнози

Хороскоп 30 януари

Blife.bg

Хороскоп 30 януари

Успешен ден!

ОВЕН

Появ­ява се но­ва ясно­та в де­ла­та ви, коя­то мо­же би ще изи­ска от вас да се от­ка­же­те от до­се­гаш­ни­те пла­но­ве и ам­би­ции. Не е из­клю­че­но някои Ов­ни да по­лу­чат неп­рия­тно съоб­ще­ние или нео­чак­ва­но да ги връх­летят проб­ле­ми. За как­во­то и да ста­ва ду­ма оба­че, къс­ме­тът ще е на ва­ша стра­на.

ТЕЛЕЦ

Втор­ник е мно­го ху­бав, осо­бе­но за се­мей­но-до­маш­ни де­ла. Въз­мож­ни са пе­чал­би, по­лу­ча­ва­не на нас­ледс­тво, раз­ре­ша­ва­не на жи­ли­щен проб­лем. Не е ло­шо, ако някой ви по­тър­си за по­мощ, да от­клик­не­те. Не мис­ле­те, че да­ва­те твър­де мно­го на дру­ги­те, но ще има­те пол­за от от­зив­чи­вос­тта.

БЛИЗНАЦИ

Вни­ма­вай­те с па­ри­те днес, бъ­де­те пред­паз­ли­ви и в кон­так­ти­те. От­стра­ни из­глеж­да­те ка­то хо­ра, раз­гле­зе­ни от съд­ба­та, за­то­ва не е из­клю­че­но пос­тъп­ки­те ви да се из­тъл­ку­ват прев­рат­но. Въз­мож­ни са кон­флик­ти с мъ­же, сдър­жай­те се. Не е ло­шо да сте по-ре­зер­ви­ра­ни и в лю­бов­та.

РАК

Необ­хо­ди­мо е да се при­ми­ри­те с някои об­стоя­телс­тва, упо­ри­тос­тта днес са­мо ще ви нав­ре­ди. На­ма­ле­те хар­чо­ве­те, склон­ни сте да пи­лее­те па­ри. Втор­ник има с как­во да ви за­рад­ва, но ов­лад­явай­те емо­ции­те. Въз­мож­но е да до­пус­не­те греш­ка. Нап­ре­дък и успех в де­ла­та.

ЛЪВ

Мно­зи­на от Лъ­во­ве­те се чувс­тват щас­тли­ви днес. Ов­ла­дей­те тем­пе­ра­мен­та си. Ще нав­ре­ди­те на дру­ги­те, не е из­клю­че­но и те да ви нав­редят. Не бъ­де­те мно­го са­моу­ве­ре­ни, мис­ле­не­то ви не е най-пра­вил­но­то. Не се опи­твай­те да пос­тиг­не­те ус­пех със си­ла. Втор­ник ще до­не­се пе­чал­би.

ДЕВА

Денят е мно­го къс­мет­лий­ски. Ще осъ­щес­тви­те за­мис­ли­те си, ще се рад­ва­те на пе­чал­би и при­до­бив­ки, ще мо­же­те да по­мог­не­те и на дру­ги­те. Има­те влия­тел­ни про­тек­ции. Из­пъл­не­ние­то на за­да­ча, пос­та­ве­на от шеф, ще бъ­де и лич­но за вас. Ще бъ­де­те поз­дра­ве­ни лич­но от не­го за ус­пе­ха ви.

ВЕЗНИ

Ва­ши­те пос­ти­же­ния във втор­ник не са мал­ко, но не над­цен­явай­те въз­мож­нос­ти­те си. За­дъл­жи­тел­но е да ра­бо­ти­те в екип с дру­ги хо­ра, са­мос­тоя­тел­на­та из­ява няма да да­де же­ла­ни­те ре­зул­та­ти. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви в лю­бов­ни­те де­ла, склон­ни сте да пра­ви­те греш­ки. Из­бягвай­те кон­флик­ти.

СКОРПИОН

Мно­го пе­че­ливш ден за биз­нес и тър­го­вия. В емо­цио­на­лен ас­пект втор­ник е те­жък. Смята­те се за жер­тви на нес­пра­вед­ли­вос­тта, но по-ве­роя­тно е да сте до­пус­на­ли греш­ка. Нап­ра­ве­те си из­вод и пое­ме­те от­го­вор­нос­тта за пос­тъп­ка­та си. На ра­бот­но­то място сте зас­тра­ше­ни от кон­фликт.

СТРЕЛЕЦ

Втор­ник е нап­рег­нат, но оче­рта­ва пе­чал­би по про­фе­сио­нал­на ли­ния. Бъ­де­те пес­те­ли­ви с па­ри­те, не е из­клю­че­но да ви потр­ябват за път. В кон­так­ти­те ви ще нас­тъпят про­ме­ни, ще имате известни затруднения в рботата си. За някои Стрел­ци денят вещае разд­яла с бли­зък чо­век, а за дру­ги – но­ви връз­ки с дъл­гос­роч­но и доходоносно раз­ви­тие.

КОЗИРОГ

Денят ви е пе­че­ливш как­то в ма­те­риа­лен ас­пект, та­ка и по от­но­ше­ние на лю­бов­та. Си­туа­ция­та око­ло вас се по­добр­ява, от­кри­ват се въз­мож­нос­ти да по­доб­ри­те и фи­нан­со­во­то си по­ло­же­ние. Денят из­яснява об­стоя­телс­тва­та от до­маш­но ес­тес­тво, кое­то ще ви зас­та­ви да про­ме­ни­те це­ли­те си. Предприемате важна стъпка в живота си, която ще повлияе статута ви.

ВОДОЛЕЙ

Не са из­клю­че­ни кон­флик­ти във втор­ник, бъ­де­те сдър­жа­ни и пред­паз­ли­ви. Не споделяйте плановете си, нито пък давайте идеи в работата си, докато не ви ги потърсят. При­тес­не­ни сте и лес­но мо­же да до­пус­не­те греш­ка. Най-зас­тра­ше­ни сте в об­щу­ва­не­то на ра­бот­но­то място. Наб­лю­да­ват се тран­сфор­ма­ции, въз­мож­но е да тръг­не­те в греш­на по­со­ка. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни!

РИБИ

Най-неп­рия­тно­то за деня е от­кри­ва­не­то на въз­мож­ност за лю­бов­но удо­влет­во­ре­ние. В по­ве­че­то слу­чаи фик­си­ра тай­на връз­ка. Не е ло­шо оба­че да се за­дей­ства­те де­ло­во и по-спе­циал­но да се на­со­чи­те към кон­так­ти без емо­цио­нал­ни ок­рас­ки. Та­ка ще раз­ре­ши­те фи­нан­сов проб­лем. В работата си ще получите подкрепа от влиятелна жена, която ще пази гърба ви.

BLife.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BLife.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари